Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Гадаад сургуулийн жагсаалт, хайлт


Гадаад сургуулийн жагсаалт, хайлт

Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээллийг нэгтгэн харах, хайлт хийх боломжийг олгоно.

Жагсаалт, хайлттай ажиллах талаар ерөнхий ойлголтыг жагсаалт, хайлттай ажиллах хэсгээс харна уу.

Гадаад сургуулийн жагсаалт

Гадаадын сургалтын байгууллагын жагсаалтыг харуулна.

Гадаад сургуулийн жагсаалтаас сургуулийн ангилал, улс, хот зэрэг нөхцөл, үзүүлэлт, ангилалаар хайлт хийх, эрэмбэлж харах, мэдээллийг эксел руу гаргаж авах, анализ хийх боломжтой.

No. Талбар Тайлбар Жишээ
1. Сургуулийн нэр Гадаадын сургалтын байгууллагын нэрийг харуулна. University
2. Сургуулийн ангилал Сургуулийн ангилалыг харуулна. Их сургууль
3. Улс Сургуулийн харъяалагдах улсын нэрийг харуулна. АНУ
4. Хот Сургуулийн харъяалагдах хотын нэрийг харуулна. LA
5. Сургуулийн нэр /Англи/ Гадаад сургуулийн англи нэрийг харуулна. 2020/04/11
6. Үүсгэсэн огноо Сургалтын байгууллагыг системд нэмсэн огноог харуулна. 2020/06/01
7. Үүсгэсэн хэрэглэгч Сургалтын байгууллагыг системд нэмсэн хэрэглэгчийн мэдээллийг харуулна. Энхмаа