Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Гадаад боловсрол


Гадаад боловсрол модуль

Гадаад боловсрол модуль нь гадаадад эзэмшсэн дээд боловсролын мэдээлэл болон гадаадын их, дээд сургууль, коллежоос шилжин ирж буй суралцагчдын мэдээллийг бүртгэх, гадаадад эзэмшсэн боловсролын зэргийг Монгол улсын боловсролын зэрэгтэй дүйцүүлэх мөн гадаадад суралцсан хичээлийн агуулгыг сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийн агуулгад дүйцүүлэх, боловсролын түвшин, суралцагчийн түвшинг тодорхойлох зэрэг мэдээллийг удирдаж зохион байгуулна.

 

ДБУМС-ийн гадаад боловсрол модуль нь гадаад боловсрол, дүнгийн лавлагаа, гадаад сургууль гэсэн үндсэн 3 төрлийн объектоос бүрдэнэ.

Үүнд:

Ерөнхий

  • Хянах самбар
  • Тайлан
  • Эрх үүрэг
  • Эрдэм шинжилгээний процесс

Гадаад боловсрол

  • Гадаад боловсролын жагсаалт, хайлт
  • Гадаад боловсролын үйлдлүүд

Дүнгийн лавлагаа

  • Лавлагааны жагсаалт, хайлт
  • Лавлагааны үйлдлүүд

Гадаад сургууль

  • Сургуулийн жагсаалт, хайлт