Арга зүйч

– СӨБ

1.1 Хэрэглэгчийн интерфэйст тохиргоо хийх


1.2 Мэдээ зурвастай ажиллах


1.3 Анги удирдсан багшид хэрэглэгчийн эрх хуваарилах


1.4 Өмнө нь хуваарилагдсан эрхийг өөр анги удирдсан багшид олгох