Менежер

– ЕБС

2019-20 оны хичээлийн жилийн 3, 4-р улиралд цахим журнал хөтлөх зөвлөмж


2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд үнэлгээ гаргах


2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд журнал хөтлөх