Багш

– ЕБС

3.4.1 Суралцагчийн сурлагын үнэлгээний дундаж хувь бодох аргачлал батлах тухай-А/46


3.4.2 Журам шинэчлэн батлах тухай-А/425