Менежер

– ЕБС

5.1 Ажилтны хувийн мэдээлэл бүртгэх цонхны тайлбар


5.2 Ажилтны хувийн мэдээлэл бүртгэх зааварчилгаа