Менежер

– ЕБС

10.0 Нийтлэг асуултууд


10.1 Судлагдахууны дүн бодох тохиргоо


10.2 Судлагдахууны дүн бодуулах ажиллагаа


10.3 Судлагдахууны дүн баталгаажуулах


10.5 Бүртгэлийн маягт