Багш

– ЕБС

3.0 Нийтлэг асуултууд


3.1 Судлагдахууны дүн бодох тохиргоо


3.2 Судлагдахууны дүн бодуулах ажиллагаа


3.3 Судлагдахууны дүн баталгаажуулах хүсэлт илгээх


3.4 Тушаал, журам


3.5 Бүртгэлийн маягт