Менежер

– ЕБС

9.3.1 Хичээлийн дүн нэмэх


9.3.2 Хичээлийн дүн цуцлах


9.3.3 Хичээлийн дүн баталгаажуулах