Менежер

– ЕБС

9.2.1 Хичээлийн дүн нэмэх


9.2.2 Хичээлийн дүн цуцлах


9.2.3 Хичээлийн дүн баталгаажуулах