Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-9) Суралцагч, голч дүнгээр


(З-ДБ-9.1) Суралцагч, хуримтлагдсан голч дүнгээр