Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-8) Шинэ элсэгч, насны ангиллаар


(З-ДБ-10) Шинэ элсэгч, насны ангиллаар


(А-ДБ-9) Шинэ элсэгч, мэргэжлийн чиглэлээр


(З-ДБ-12) Шинэ элсэгч, мэргэжлийн чиглэлээр


(З-ДБ-11) Шинэ элсэгч, сургуулиар


(З-ДБ-13) Шинэ элсэгч, харъяаллаар


(З-ДБ-42) Элсэлтийн ерөнхий шалгалт, аймаг нийслэлээр